Pont metàl·lic.






Es tracta de donar un acabat diferent a l'original a un pont metàl·lic per a col·locar-lo en la maqueta modular de Märklin-Café.

El pont està fet originàriament de xapa d'acer galvanitzat pintat de gris (pintura similar a Oxirón). En la seva fabricació no s'utilitzà emprimació abans de pintar, pel que la pintura salta amb facilitat.





REFORÇOS:

La versió de pont comprada presenta una sèrie de característiques estructurals que difícilment es poden ajustar a una possible copia de la realitat a escala 1:1 (com podem veure en la foto d'un original molt similar). No totes es poden rectificar, però algunes es poden millorar.


RECOLZAMENTS PONT:

Està previst que en la maqueta el pont recolzi sobre els extrems en dos murs de pedra, però el perfil de recolzament del propi pont (UPN 440 posada plana amb les ales cap avall) no es el mes adient ni mes resistent per una estructura d'aquest tipus.

Per altre banda, la longitud de les ales de les UPN no es pot augmentar per un problema de cotes respecte als murs de la maqueta, que ja estan fets.

S'opta per una solució fàcil de massissar les UPN (foto 5) afegint en el seu interior unes tires de cartró de 3 mm de gruix, que imitaran un perfil no gaire definit, però donaran la sensació de major solidesa.


RECOLZAMENT VIES:

La via prevista que passarà pel pont es Märklin tipus K. Si la comproven "in situ" respecte a la separació de les passarel·les veurem que les travesses no recolzen en cap lloc, de fet, si fos real, les travesses penjarien dels rails, la qual cosa no por ser. Per tant, cal preveure un recolzament pels rails que sigui "creïble".

Per realitzar tots aquests reforços utilitzarem un calendari vell fet d'un material plàstic de poc gruix semblant al Evergreen.


En un primer intent provem de fer aquests recolzaments imitant un perfil UPN de 4 mm 

d'ànima i 2 mm d'ala perpendicular als principals de la base del pont, fent la base amb el calendari que dobleguem desprès de marcar amb un cutter. Però el sistema no dona el resultat esperat per dos raons:
  1. els perfils fabricats resulten fràgils en les cantonades del propi tall, i es poden arribar a trencar a base de traginar-los.
  2. les ales no conserven la seva posició perpendicular a l'anima i tenen tendència a obrir-se.

Per tant, s'opta per fer els recolzaments amb perfils T de de 4 mm d'ala superior i 2 mm d'ànima, fabricats es 2 peces. S'enganxa primer l'ala superior continua en el seu lloc del pont i, posteriorment, els trossos d'ala entre els perfils UPN amb dos tocs de Super Glue 3, i desprès es reforcen amb un cordò continu de pegament de Faller per a PVC.




PINTURA ESTRUCTURA METÀL·LICA:

Un cop fets els reforços que desitgem, arriba l'hora de pintar l'estructura metàl·lica. La primera capa la farem amb pintura referència 7103 de Heki, que li dona un rar aspecte de pont rovellat uniformement, segons el sistema tilitzat en certes estructures metàl·liques fa anys, en que un rovell uniforme protegia l'acer de continuar-se rovellant. A més, la carga que porta la pintura li dona a l'acabat un cert aspecte rugós que l'afavoreix en aquest cas.

 Un cop pintat, li donarem una capa de Vernís Mate Americana. En el cas del vernís, que te una viscositat major que la pintura, cal pintar primer la cara no vista dels perfils i desprès la cara vista, dons es formes gotes en la cara que no estem pintant en cada moment, que s'assequem prou ràpid per poder-les dissimular amb èxit.

Després de varies probes amb diferents pinzells, sobretot amb la pintura el millor èxit s'aconseguí amb in pinzell gran de pel gruixut. En cap cas es pot aplicar la pintura amb aerògraf, pel gruix de la carga, que el col·lapsa.




PASAREL·LA:

Per fer les pasarel·les laterals de les vies imitant xapa lacrimada d'acer utilitzarem fleix de plàstic del que s'utilitza en palets. L'he escollit de color negre per que es el mes fàcil d'envellir per que no necessita un gran pintat previ.

Pel procés d'envelliment es donen tres capes de pintura  dels colors següents, i en aquest ordre:

  1. Ombra Heavenly Hues, DecoArt, Heavenly grey.
  2. Ombra Heavenly Hues, DecoArt, Shadow tan.
  3. Betum de Judea Titan.
La pintura s'ha aplicat amb pinzells plans de cedres dures, aplicant perpendicular a la superfície en petits tocs per a garantir que la pintura penetra en el ranurat del fleix. Tot seguit i en cada capa, abans que la pintura s'assequi, es passa un drap per que solament quedi la pintura de l'interior del ranurat.

En aquest cas no he aplicat vernís per a evitar que li doni una brillantor no desitjada.